ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ขอให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

วันที่ลงข่าว: 31/05/13

นายทวีวัฒน์ ประสงค์ธรรม ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า รัฐบาลได้สร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม โดยการขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคม เพื่อให้แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ ผู้รับจ้างทั่วไป ผู้รับจ้างทำงานบ้าน ผู้ขับรถรับจ้าง ช่างซ่อมรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ฯลฯ ที่มีอายุ 15-16 ปี ได้มีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต ด้วยการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด เพียงจ่ายเงินประกันสังคมเดือนละ 100 บาท เมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล จะได้รับเงินค่าชดเชย วันละ 200 บาท หากร่างกายพิการจนเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินประโยชน์ทดแทนเป็นรายเดือน เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพ

นอกจากนั้น ยังมีเงินออมชราภาพอีกเดือนละ 50 บาท เก็บออมไว้แล้วคืนให้เมื่ออายุครบ 60 ปี เอาไว้ใช้จ่ายในยามชราภาพ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่มีหลักประกันความมั่นคง ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อสมัครได้ ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร หรือ ที่หอประชุมอำเภอในวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของอำเภอ และสมัครผ่านอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลทุกแห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร หมายเลข 042-612287 , 042-630273 ในวัน เวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก