ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ที่สำนักงานขนส่งนนทบุรี

วันที่ลงข่าว: 31/05/13

นายอุดม อุกฤษฎ์ดุษฎี ขนส่งจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก นำเงินรายได้จากการประมูลเลขสวยมาจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยผู้ขอรับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่สามารถขอรับการจัดสรรได้ ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ ไม้เท้าและไม้ค้ำยัน อุปกรณ์อื่น เช่น ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ และยกเว้นอุปกรณ์บางประเภท เช่น จักรยานยนต์ดัดแปลง จักรยานยนต์พ่วงข้าง ส่วนวงเงินที่ยื่นขอได้ต้องไม่เกินคนละ 100,000 บาท ผู้พิการที่สนใจ สามารถยื่นคำขอรับการจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี หรือ กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-591-4078,02-271-8888 ต่อ 2511-2515

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก