ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เด็กพิเศษ

วันที่ลงข่าว: 30/05/13

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานเปิดค่ายปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษากลุ่มพิเศษที่มีความบกพร่องทางเสียงและการรับฟัง ที่เข้าเรียนระดับปริญญาตรีร่วมกับนักศึกษาปกติ โดยฝึกทำกิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาปกตินักศึกษากลุ่มพิเศษที่มีความบกพร่องทางเสียงและการรับฟัง ที่เข้าเรียนระดับปริญญาตรีร่วมกับนักศึกษาปกติ

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก