ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาส

วันที่ลงข่าว: 30/05/13

   นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วม ที่โรงเรียนอนุบาลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กพิการด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ทุกคน และเพื่อมั่นใจว่า ต่อไปเด็กพิการด้อยโอกาส อ.ปาย และพื้นที่อื่นๆ จะไม่ตกหล่นจากการดูแลร่วมกันของทุกภาคส่วน รวมถึงใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสำรวจความต้องการของเด็กพิเศษในพื้นที่ พร้อมให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์พื้นฐานตามความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งระบบดังกล่าวจะสร้างให้เกิดความยั่งยืน เพราะจะไม่มีเด็กคนไหนหลุดรอดจากการดูแล โดยจะมีการประสานส่งต่อข้อมูลร่วมกันตั้งแต่แรกเกิดในทุกพื้นที่กลายเป็น"แม่ฮ่องสอนโมเดล"

        ทั้งนี้ จะมีการเสวนาเรื่อง "ท้องถิ่นและจังหวัดร่วมกันสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคนได้อย่างไร" และพิธีลงนามบันทึกความตกลง เพื่อสนับสนุนหลักประกันทางการศึกษา และร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อประกันโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ต่อไป

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก