ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ศรีสะเกษ เร่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้พิการ ในการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ

วันที่ลงข่าว: 30/05/13

จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เร่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้พิการ ในการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ โดยการจัดประชุมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ตามโครงการ “ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ประจำปี 2556

วันที่ 29 พ.ค. 56 นายสนิท ขาวสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ตามโครงการ “ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ" ประจำปี 2556 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ ซึ่งสถานประกอบการและหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เร่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้พิการ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 กำหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการทั้งในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน โดยให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามอัตราที่กำหนดในกฏ กระทรวง ได้แก่ การให้นายจ้างหรือเจ้าของถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐทีมีจำนวนลูกจ้างหรือผู้ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100:1 และมาตรา 34 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตามที่กำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งมาตรา 35 กำหนดนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐใช้ทางเลือกอื่น ได้แก่ การให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่น ได้แก่ คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการแทนนายจ้างในตำแหน่งลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้ กฎกระทรวงว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ ได้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2554 และสถานประกอบการจำนวนหลายแห่งยังไมสามารถจ้างงานคน พิการตามมาตรา 33 เนื่องจากคนพิการที่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการตามกฎหมายมีอยู่จำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานประกอบการ และสถานประกอบการไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามมาตรา 34 และ 35 ซึ่งปัจจุบันมีคนพิการที่จดทะเบียน จำนวน 1,259,557 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2555) และในจำนวนดังกล่าวมีคนพิการอยู่ในวัยแรงงาน จำนวน 644,074 คน โดยเอกสารขึ้นทะเบียนคนพิการได้แจ้งความประสงค์จะมีงานทำหรือประกอบอาชีพในปี 2537 จนถึงปัจจุบัน กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 172,989 คน และปัจจุบันผู้พิการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ มีจำนวนทั้งสิ้น 47,000 คน

สำหรับในปีงบประมาณ 2556 จังหวัดศรีสะเกษ นำร่องในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ จำนวน 5 อำเภอ 11 ตำบล จำนวน 300 คน ประกอบด้วย อำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง อำเภอปรางค์กู่ อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอภูสิงห์ ทั้งนี้ เพื่อค้นหาคนพิการที่ต้องการทำงานในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การจ้างงานคนพิการ ให้แก่ คนพิการ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐได้รับทราบ และมีความรู้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมของคนพิการสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก