ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้แทน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อำเภอบ้านไร่

วันที่ลงข่าว: 30/05/13

วันที่ 28 พ.ค.56 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นผู้แทน นำสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจ ให้ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ ความทุกข์ยากเดือดร้อน ในพื้นที่อำเภอบ้านบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการ “หนึ่งใน…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ในทูลทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ราษฎรต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ทำให้ทุกคนมีขวัญกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมจะต่อสู้ปัญหาภัยพิบัติในครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ

นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวรายงานว่า จังหวัดอุทัยธานีเกิดภัยพิบัติ (วาตภัย) ขึ้นในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก และทางจังหวัดอุทัยธานีได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) จำนวน 9 ตำบล 135 หมู่บ้าน ราษฏรผู้ประสบภัยพิบัติ 249 ครัวเรือน 970 คน และมีผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก