ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มรม.ติวบุคลากรท่องเที่ยว

วันที่ลงข่าว: 28/05/13

นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) กล่าวถึงโครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รับนโยบายจังหวัดและตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อมสู่สากล ว่า โครงการอบรมดังกล่าวมีแนวคิดมาจากการที่จังหวัดมหาสารคามและมหาวิทยาลัยได้ร่วมระดมความคิดในการสร้างยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีสถานศึกษาเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ด้วยธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดได้เริ่มมีความตื่นตัว แต่ยังขาดเจ้าภาพในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในส่วนของโรงแรม ธุรกิจบริการ รวมไปถึงนักศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส.ไปจนถึงปริญญาตรี

 

 

นายวุฒิพลกล่าวว่า โครงการในปี 2556 จะมุ่งเน้นการทำให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมและจูงใจให้พัฒนาธุรกิจและตัวบุคคล ทั้งในเรื่องการบริการ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและความเป็นสากล

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก