ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อ.ปาย เปิดศูนย์พัฒนาเด็กพิการและด้อยโอกาส

วันที่ลงข่าว: 27/05/13

 

เมื่อวันที่ 24  พ.ค. นางนฤมล  ปาลวัตร   ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   เปิดเผยว่า   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปาย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จะทำการเปิดห้องศูนย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กพิการ ด้อยโอกาส แบบมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนอนุบาลปาย  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน  ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 และเปิดเวทีเสวนา "ท้องถิ่นและจังหวัด จะร่วมกัน สร้างหลักประกัน โอกาสทางการศึกษา ให้แก่เด็ก และเยาวชนทุกคน ได้อย่างไร"

 

นางนฤมล  กล่าวอีกว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตรานักเรียนด้อยโอกาส มากที่สุดของประเทศ ถึง 72 % โดยมีจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส 34,098  คน จากนักเรียน ทั้งหมด 47,224   คน และจากการสำรวจ พบว่า มีเด็กพิการ ด้อยโอกาส ทางการศึกษาจำนวน 370  คน ขณะที่มีข้อจำกัด ของหน่วยงานดูแล ให้ความช่วยเหลือ สภาพภูมิประเทศ การเดินทางเข้าถึงการดูแล และโอกาสทางการศึกษา สสค. จึงได้ร่วมดำเนินการ กับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำสู่การเป็น “จังหวัดยุทธศาสตร์นำร่อง” ในการพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 3  กลุ่มใหญ่ คือ เด็กยากจน เด็กพิการ และเด็กในพื้นที่ชนบทห่างไกล โดยยึดหลักการ ประสาน เชื่อมโยง ให้เกิดระบบการส่งต่อ ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง

 

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง ระหว่างองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอปาย เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืน ในการสนับสนุนงบประมาณ ในการดูแลเด็กพิการ ด้อยโอกาสต่อไป

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก