ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่ง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี2556

วันที่ลงข่าว: 23/05/13

 

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่ง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556

นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก จะเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556 ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ปลอดภัยจากรถ 2535

นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนเป็นกิจกรรมที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจัดขึ้น เพื่อช่วยผู้ประสบภัยจากรถและปลูกจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน โดยการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจะดำเนินการในรูปคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินชีวิตของแต่ละรายและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่สามารถรับจัดสรรได้ คือ 1.แขนเทียม 2. ขาเทียม 3. รถนั่งสำหรับผู้พิการ 4.ไม่เท้าและไม้ค้ำยัน 5. อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ที่ป้องกันแผลกดทับ เตียงนอน สำหรับผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ โดยยกเว้นอุปกรณ์บางประเภท เช่น จักรยานยนต์ดัดแปลง จักรยานยนต์พ่วงข้าง จักรยานยนต์สกู๊ตเตอร์ กายอุปกรณ์เสริมการเดิน คุณสมบัติของผู้จัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาก่อนหรือเคยรับความช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้ประสงค์รับคำยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง หรือที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ระหว่างวันที 3-14 มิถุนายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3273-7177 ต่อ 21 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคำขอได้ที่ http://rachaburi.dlt.go.th

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก