ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ประจำปี 2556

วันที่ลงข่าว: 22/05/13

 

นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดประชุมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการประจำปี 2556 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำ – ห้วยน้ำคำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้พิการที่ต้องการทำงานในสถานประกอบการ อันเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การจ้างงานคนพิการ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของคนพิการสู่การมีงานทำอย่างมั่นคง ในพื้นที่นำร่อง 5 อำเภอ 11 ตำบล กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน

ทั้งนี้ จึงขอเชิญคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง 5 อำเภอ 11 ตำบล เข้าร่วมประชุม ตามโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ประจำปี 2556 ในวันและเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก