ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สุรินทร์เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ลงข่าว: 21/05/13

 

จ.สุรินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20 พฤษภาคม  56  ที่ห้องประชุมรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จ. สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาหัวข้อการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหาร และนายกเทศมนตรีเทศบาล เมือง เทศบาลตำบลจาก 20 จังหวัด เข้าร่วมประชุมกันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมาก โดยมีการชี้แจงทบทวนแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยทีมผู้บริหารสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาพันธ์สันติบาตรเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการนำของ นายชัยมงคล ไชยรบ ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีมติในการประชุมปรึกษาหารือกันเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่มีแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ เรื่องแรกเสนอให้รัฐบาลจัดสรรรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสามรูปแบบ 30 ของรายได้งบประมาณของแผ่นดิน พ.ศ. 2557 เรื่องที่ 2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามนโยบายแห่งรัฐส่งผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านอาสาสมัครสาธารณสุข ( อปม. ) ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ไม่ให้นำมารวมเข้ากับเงินที่รัฐบาลจัดสรรรายได้ให้กับองค์การปกครองส่วนท้อองถิ่น ( 30 % ) เรื่องที่ 3 ให้สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัดดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก