ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

วันที่ลงข่าว: 21/05/13

 

นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีจัด โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ ณ วัดบ้านสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนได้บอกกล่าวถึงปัญหาความเดือนร้อนที่ต้องการให้ทางจังหวัดเข้ามาดูแลแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนแต่ละอำเภอให้ความสนใจและพึงพอใจที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้บริการแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้แก่ราษฎรผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และมอบข้าวสาร สำหรับเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดหน่วยบริการแก่ประชาชน อาทิ การทำใบขับขี่ การทำบัตรประชาชน การตรวจสุขภาพ การวัดสายตา บริการตัดผมฟรี การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี จะทำการถ่ายทอดเสียง ตั้งแต่เวลา 09.35 – 11.00 น. จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่อำเภอสามชุก และบริเวณใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก