ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงไอซีที เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 20/05/13

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ผู้พิการ พร้อมจัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ไอซีที) กล่าวในรายการหอกระจายข่าว ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิรตซ์ ถึงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับคนพิการ ว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้พิการ ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ นำไปพัฒนาให้คนพิการที่ประกอบด้วย ผู้พิการทางด้านการมองเห็น ผู้พิการทางด้านการได้ยินและการสื่อความหมาย ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว และผู้พิการด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ด้วยการให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และได้จัดกลุ่มเป็นผู้พิการ ผู้ปกครองของผู้พิการ และผู้รับอภิบาลผู้พิการ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะต้องจัดฝึกอบรมให้ก่อนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะมีคณะกรรมการพิจารณาเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ตรงกับความเหมาะสมของผู้พิการ

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวด้วยว่า กระทรวงฯ ยังได้จัดทำเว็บไซต์สำหรับผู้พิการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งพัฒนาสื่อออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงบุคคลทุกกลุ่มด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก