ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มศวเผยงานวิจัยเพื่อเด็กแอลดี

วันที่ลงข่าว: 09/05/13

 

รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือเรียกว่าเด็ก แอลดี มาอย่างต่อเนื่อง โดยเด็กจะมีปัญหาทางการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่การอ่าน การเขียน การฟังและการคิด ตลอดถึงการคำนวณ เด็กจะคิดช้า อ่านช้า เขียนหนังสือผิด สะกดคำผิด จนทำให้ไม่ชอบและไม่สนใจในการเรียน เบื่อหน่ายโรงเรียน หากครูไม่เข้าใจก็จะมองว่าเป็นเด็กมีปัญหาและทอดทิ้งเด็ก

 

 

 

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยยังพบว่า นอกจากจะมีความบกพร่องทางการเรียนรู้แล้ว เด็กกลุ่มนี้ยังมีโอกาสอยู่ในภาวะสมาธิสั้นด้วย ซึ่งภาวะสมาธิสั้นเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของสมองบางส่วน ส่งผลกระทบต่อการเรียน พฤติกรรม อารมณ์และการเข้าสังคมกับผู้อื่น เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นจะไม่สามารถควบคุมตัวเองให้มีความสนใจหรือมีสมาธิในสิ่งที่กำลังกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีพฤติกรรมที่อยู่ไม่นิ่ง เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กก่อนอายุ 7 ขวบ นอกจากนี้งานวิจัยยังพบอีกว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวนหนึ่งมีระดับสติปัญญาอยู่ในระดับสูงกว่าปานกลางจนถึงขั้นเฉลียวฉลาดด้วย

 

 

 

"การคัดกรองเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อป้องกันปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ คิดคำนวณไม่เป็นตั้งแต่แรกเริ่ม จากการศึกษาข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องการช่วยเหลือเด็ก ระบุว่า หากผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือเด็กที่มีความยากลำบากในการอ่าน ก่อนที่เด็กจะมีอายุ 9 ขวบ หรือเด็กกำลังเรียนอยู่ชั้นป.3 เด็กจำนวนร้อยละ 90 ที่มีปัญหาด้านการอ่านจะมีความสามารถอ่านออกเขียนได้เช่นเดียวกับเด็กปกติ" ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว กล่าว

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก