ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ สายด่วน 1300

วันที่ลงข่าว: 10/04/13

 

นายกฯ เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคน พิการ ให้บริการผู้ประสบปัญหา เพื่อความเสมอภาค ชูคุณแม่วัยใสให้มีที่ยืนในสังคม พร้อมเปิดสายด่วน 1300 ก่อนลงนามบันทึกข้อตกลง และปล่อยคาราวานรถ ประชาสัมพันธ์

       

       วันนี้ 9 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัว “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคน พิการ” (โอเอสซีซี) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานหน่วยงานภาครัฐ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา ภายใต้แนวคิด “การบูรณาการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างความเสมอภาค และเท่าเทียมในสังคม” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมในทุกช่วงวัย

       

       โดยนายกฯ ได้กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งเหล่านี้ได้กระทบต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมของไทย รัฐบาลให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตในทุกด้าน โดยการเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ ที่จะทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนเพื่อให้เกิดการส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็ว มีการติดตามผล รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร

       

       นอกจากนี้ยังต้องให้การฟื้นฟูเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยืนหยัดในสังคมได้ ทั้งนี้ รัฐบาลยืนยันว่าได้ทำตามพันธสัญญาต่างๆที่เคยให้ไว้ เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้ขอยกตัวอย่างการดูแลคุณแม่วัยใส ที่ท้องก่อนวัยอันควร ที่จะดูแลแม่ให้สามารถกลับมายืนในสังคมได้ และดูแลบุตรให้เป็นเด็กที่ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในสังคม ทั้งนี้การทำงานจะต้องเท่าทันกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในวันนี้จะมีจุดรับเรื่องร้องทุกจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 2 หมื่นจุด และภายใน 2 เดือนระบบการติดตามการทำงานของศูนย์ฯ จะทำงานเชื่อมต่อกันได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่มีเรื่องร้องทุกสามารถโทร.มายังสายด่วน 1300 เพื่อขอรับการช่วยได้ด้วย

       

       จากนั้น นายกฯ เป็นประธานการลงนามในบันทึกข้อตกลง การดำเนินงาน “โอเอสซีซี” ระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้ปล่อยคาราวานรถโอเอสซีซี กว่า 105 คัน เพื่อเดินทางประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ไปยัง 4 สถานี คือ สยามสแควร์ หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และหัวลำโพง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งผู้ที่มีเรื่องร้องทุกข์สามารถโทร.มายังสายด่วน 1300 เพื่อขอรับการช่วย

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 10 เมษายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก