ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556

วันที่ลงข่าว: 10/04/13

 

นายทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผล ครม. วันอังคารที่ 8 เมษายน 2556

โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. การเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายรายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำและการแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้พระราชทานพระราชดำริการใช้แผนที่ในการบริหารจัดการควรใช้แผนที่ที่มีสเกล อย่างเหมาะสม การเอาเทคโนโลยีมาใช้ เช่น เรื่องเทเลมิเตอร์เพื่อเก็บสถิติการไหลของน้ำที่เป็น real time การใช้ CCTV เรื่องภัยแล้งกับน้ำท่วมต้องแก้ไขควบคู่กันไป ทรงพระราชทานพรให้ นายกฯและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้สำเร็จ ซึ่งนายกฯได้น้อมรับพระราชดำริมาปฏิบัติและได้กำชับให้ทุกกระทรวง ทบวง กรมและทุกหน่วยงาน แผนที่ให้ใช้มาตราเดียวกันมี 1: 50,000 และ 1 : 4,000 รวมทั้งการกำหนดใช้พื้นที่ทำการเกษตรให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงอื่น ๆ ทำงานร่วมกันเพื่อดูแลการปลูกพืชในพื้นที่ต่าง ๆให้เหมาะสม

2. การจัดตั้งศูนย์การให้ความช่วยเหลือสังคม ( One Stop Crisis Center ) หมายเลขโทรศัพท์ 130 เพื่อรับเรื่องร้องเรียน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ โดยทางศูนย์จะรับเรื่องร้องเรียกและส่งต่อเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จ โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพ ซึ่งบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะไปเปิดศูนย์ดังกล่าวด้วย

3. รายงานสถานการณ์พลังงาน ระหว่างวันที่ 5-14 เมษายน 2556 ซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)ได้สรุปสถานการณ์ดังนี้ ผลจากการรณรงค์จริง ๆ ทำให้วันที่ 5 เมษายน 2556 ทำให้เรามีไฟฟ้าเหลือ 2,400 เมกกะวัตต์ ทีแรกคาดว่าจะมีการใช้ไฟ 22,600 เมกกะวัตต์ มีการใช้ไฟจริง ๒๔,๐๐๐ เมกกะวัตต์ซึ่งเป็นผลจากการที่ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมช่วยกันประหยัดไฟ ตรงนี้นายกรัฐมนตรีเน้นเรื่องของการรณรงค์คงไม่ได้จบกันแค่นี้ควรจะทำกันตลอดไป

4. คดีเขาพระวิหาร กระทรวงต่างประเทศได้ให้การทางวาจาที่ ศาลโลก ที่กรุงเฮก เริ่มในวันที่ 15 เมษายน 2556 ทางไทยจะไปให้การในวันที่ 17 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 -13.00 น. ตรงเวลาในไทย 15.00-18.00 น. และ อีกช่วง 20.00-21.30 น. เป็นเวลาที่ไทย ซึ่งจะถ่ายทอดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยจะมีกำหนดการแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งจะได้แจกผู้สื่อข่าวนำไปเผยแพร่ต่อไป

5. ในเดือนนี้ จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี 2 ครั้ง คือ วันที่ 23 เมษายน และวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ส่วนในวันที่ 17 เมษายน 2556 ไม่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี

6. รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง

7. เรื่องร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 7 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอดังนี้

1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 7 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

2.ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจให้แก่ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามในร่างความตกลง จัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือ อนุภูมิภาคแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย และให้ความเห็นชอบให้เสนอชื่อให้นายไพโรจน์ โพธิวงษ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมือกรอบแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย และเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมระดับผู้นำครั้งที่ 7

8. รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้การใช้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน 120,000 ล้านบาท และมีการขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรของบประมาณโครงการขุดลอกบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตรเป็นเงิน 97.997 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

9. การขยายระยะเวลาดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service ) ซึ่งกระทรวงแรงงานขยายระยะเวลาให้แรงงานสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชาให้ไปแล้วระยะเวลาหนึ่งรวมทั้งบุตรของแรงงานทั้ง 3 ชาติที่มีอายุ ไม่เกิน 15 ปี โดยระหว่างระยะเวลาที่ผ่อนผันให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศขยายระยะเวลา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ดำเนินการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว และประทับตราอนุญาติให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี กระทรวงสาธารณสุขให้รับตรวจสุจภาพ และประกันสุขภาพ กรมการจัดหางานให้เร่งดำเนินการจัดจ้างให้เรียบร้อย สำนักงานประกันสังคมให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคม กระทรวงการคลังให้สนับสนุนงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้การผ่อนปรน และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันแล้วถึงจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก