ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศธ.เร่งเพิ่มความสามารถด้านภาษาให้สตรี-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่ AEC

วันที่ลงข่าว: 02/04/13

 

       นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเพิ่มขีดความสามารถของสตรีทั่วประเทศในด้านภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยร่วมมือกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารกว่า 10 ภาษา ให้แก่สตรีทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการภาคธุรกิจสตรี เกษตรกร แม่บ้าน ผู้รับจ้าง เยาวชนวัยเรียน ให้สามารถใช้ภาษาของประเทศกลุ่มอาเซียนได้อย่างน้อย 1 ภาษา ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้สตรีได้ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพ และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และจะจัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และโครงการพัฒนาให้ไทยเป็นเมืองการศึกษาระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สมรรถนะเฉพาะที่จำเป็นสำหรับอาชีพ การยกระดับมาตรฐานหลักสูตร การวิจัย การจัดตั้งสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางทางการศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา ครู ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 28 มีนาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก