ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดนิทรรศการเปิดบ้านการเรียนรู้ สู่อาเซียน 55

วันที่ลงข่าว: 01/04/13

 

วันที่ 1 มี.ค.56  เมื่อเวลา 10.00 น.  นางพัชรา  จันทร์ผึ้งสุข  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  เป็นประธานเปิดบ้านการเรียนรู้  สู่อาเซียน 55  โดยมี นายประสิทธิ์  หินอ่อน  ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฯ นางนัยนา  องคุตรานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล  5 กระดาษไทยอนุเคราะห์ ประธานจัดงานฯ  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารงานวิชาการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมงานฯ  ที่ โรงเรียนเทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

นายประสิทธิ์  หินอ่อน  ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เปิดเผยว่า  การจัดงานเปิดบ้านการเรียนรู้ สู่อาเซียน 55 เป็นกิจกรรมที่สนองนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545 ) ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนคิดเห็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น เติมเต็มความรู้ ประสบการณ์และทักษะ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตให้ทันกับโลก ในยุคโลกาภิวัฒน์

 

 

ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  กล่าวว่า    ดังนั้นโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์ ) จึงได้จัดนิทรรศการเปิดบ้านการเรียนรู้ สู่อาเซียน 55 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการของตนเอง ด้วยความภาคภูมิใจ 2.เพื่อให้นักเรียนและคณะครูได้แสดงผลงานโครงงานทำเสนอต่อสาธารณชน  3.เพื่อให้นักเรียนและคณะครูได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างหลากหลาย สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและสังคม4.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่สาธารณชนและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียน และ5.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินการจัดโครงการมาพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

กิจกรรมประกอบด้วย  การแสดงผลงานต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดงผลงานทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแสดงงานโครงการ การแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น การจัดจำหน่ายสินค้าจากฝีมือนักเรียน การแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตลอดจนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่นักเรียนได้ศึกษาร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างกายจนบุรี ได้แก่  ศิลปะประดิษฐ์การมัดย้อมผ้า  การทำอาหาร ช่างเสริมสวย และไฟฟ้า

 

 

นางพัชรา  จันทร์ผึ้งสุข  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี กล่าวว่า  การเปิดงานนิทรรศการเปิดบ้านการเรียนรู้ สู่อาเซียน 55  นับเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดมีความสอดคล้องต่อการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพระราชบัญญัติการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สมบูรณ์มีความรู้คู่คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโลก  

 

 

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  กล่าวอีกว่า  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยตรง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้มิได้จำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียน  การที่โรงเรียนจัดนิทรรศการวิชาการอย่างหลากหลายจึงเป็นวิธีสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อีกทางหนึ่ง.

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ออนไลน์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก