ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มรม.ติดดาบบุคลากรภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/03/13

 

ศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 โดย ได้เตรียมความพร้อมผลิตบัณฑิตให้อยู่ในระดับเดียวกับประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปจะต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังเตรียมความพร้อมในส่วนของ บุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพมาตรฐานโดยจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรเลือกหลักสูตรที่สนใจเรียนได้จำนวน 10 หลักสูตร ระยะเวลาการอบรมตลอดเดือนก.ย. ด้วยเล็งเห็นว่า ต่อไปภาษาอังกฤษรวมทั้งภาษาเพื่อนบ้านจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมากขึ้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสด
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก