ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ควรรู้หน้าที่พลเมืองอาเซียน แนะครูสังคมบูรณาการสอน

วันที่ลงข่าว: 29/03/13

 

นายอรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ว่า การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ในปี 2558 นั้นมีผลกระทบต่อสังคมไทย ในด้านการศึกษาอย่างมาก ซึ่งนอกจากการส่งเสริมภาษาที่สองและสามในการสื่อสารแล้ว วิชาสังคมศึกษา ก็มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมอาเซียน ที่จะทำให้ประเทศไทยถูกผนึกเป็นสังคมที่ขยายมากขึ้นร่วมกับเพื่อนบ้านอีก 9 ประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เท่าทัน โดยครูวิชาสังคมจะต้องมองความเชื่อมโยงระหว่างห้องเรียนที่ตัวเองรับผิดชอบ ชุมชนที่ตัวเองอยู่ ภูมิภาคภายในประเทศ และความเป็นสังคมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีความต่อเนื่องกันและเตรียมพร้อมนักเรียนอย่างเป็นระบบ

"สังคมอาเซียน ไม่ได้เน้นเนื้อหาความรู้จากบทเรียน แต่เน้นการสร้างจิตสำนึกหน้าที่ของพลเมืองอาเซียน การรับรู้และห่วงใยสังคมอาเซียนร่วมกัน ทั้งนี้ อาเซียนไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะมีในบทเรียนครูสังคมศึกษาอยู่แล้ว เพียงแต่เวลาสอนเนื้อหาเหล่านั้นจะถูกกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน แต่จากนี้ไปครูจำเป็นต้องเน้นในบางช่วงของการสอน เพื่อให้นักเรียนเห็นประเด็นของอาเซียนชัดเจนขึ้น นี่คือโจทย์ของวิชาสังคมศึกษาที่ครูผู้สอนต้องบูรณาการโดยนำความรู้มาประยุกต์ ไม่ใช่แค่ให้เด็กท่องจำว่าผู้นำแต่ละประเทศชื่ออะไร ประเทศนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ เพราะเป็นเพียงเกร็ดความรู้ ที่หาอ่านเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราต้องการให้เด็กๆรู้ถึงวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันได้เป็นพลเมืองอาเซียนที่มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ รู้จุดยืนของตนเองที่เหมาะสมในสังคมได้" นายอรรถพล กล่าว

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก