ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดกาญจนบุรีเปิดศูนย์รับลงทะเบียน โครงการ“เราชนะ

วันที่ลงข่าว: 15/02/21

           จังหวัดกาญจนบุรีเปิดศูนย์รับลงทะเบียน โครงการ"เราชนะ" จังหวัดกาญจนบุรีเปิดศูนย์รับลงทะเบียน โครงการ"เราชนะ"สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

            นางพิศมัย บุญเทียม คลังจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ "เราชนะ" เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น โดยภาครัฐจะดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ในรูปแบบของวงเงินช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

            ซึ่งในกลุ่มที่ 3 นี้ จะมีในส่วนของประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้รวมถึงผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทาง ไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่าน แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้ เป็นต้น ทางคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาญจนบุรี และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลา 08.30-16.30 น. ที่ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างทั่วถึง 

            ทั้งนี้ ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียน โครงการ"เราชนะ"ได้สามารถมารับบริการศูนย์รับลงทะเบียน โครงการ"เราชนะ" ระหว่างวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลา 08.30-16.30 น. ที่ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เตรียมให้บริการแก่ประชาชน 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก