ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สกลนคร ส่งเสริมการแปรรูป “หมาน้อย” สร้างนวัตกรรมพัฒนาอาชีพผู้พิการอย่างยั่งยืน

วันที่ลงข่าว: 15/02/21

        ที่ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนคร บ้านนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร นางไทยวัน ชุมภูทอง ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการชุมชนหมาน้อยไม่ด้อยค่า (กรุงเขมา) โดยมีผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการออทิสติก เข้าร่วมฝึกอบรม

        นางไทยวัน ชุมภูทอง ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า โครงการชุมชนหมาน้อยไม่ด้อยค่า จัดฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมาน้อย ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายในครัวเรือน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มผู้พิการ โดยเฉพาะผู้ดูแลผู้พิการทางออทิสติก ที่ต้องดูแลผู้พิการอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ การสร้างรายได้โดยอาศัยพื้นที่ในบริเวณบ้านปลูกหมาน้อย หรือ “กรุงเขมา” จะช่วยให้มีรายได้และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ ความรักในครอบครัวอีกด้วย โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.กฤชชญา เหมะธุลิน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตพังโคน เป็นวิทยากรฝึกอบรม นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร ได้แก่ ลาบกรุงเขมา กึ่งสำเร็จรูป และเยลลี่ฟักข้าว วุ้นใบเขมา 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก