ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบต.กำแพง ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่

วันที่ลงข่าว: 15/02/21

            วันที่ 10 ก.พ. 64 ที่ห้องประชุมอุไรทอง อบต.กำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ปลัด อบต.กำแพง เป็นประธานในการการประชุมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ โดยมีผู้พิการเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน

            สำหรับศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว โดยมีสถานที่ตั้งชั่วคราว ณ กองสวัสดิการสังคม อบต.กำแพง จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในการมาติดต่อราชการ ให้บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ รวมทั้งประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ ตลอดจนให้บริการข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามคนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่าในพื้นที่ตำบลกำแพงมีผู้พิการรวมทั้งสิ้น จำนวน 375 คน

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก