ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ยะลา จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในพื้นที่ 108 ทุน

วันที่ลงข่าว: 15/02/21

            วันที่ 9 ก.พ. 64 ที่ อาคารดลเดช-นฤมล พัฒนรัฐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 108 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการ โดยมีนางรอฮนา แก้วสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ทหาร ตำรวจ ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนผู้พิการ เข้าร่วม

            โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดกรวยถวายคำนับหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น จากนั้น รองผู้ว่าราชการราชการจังหวัดยะลา อ่านพระดำรัสของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และตัวแทนผู้ปกครอง กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงเห็นความจำเป็น และความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข

           ทั้งนี้ สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ในปีการศึกษา2563 นี้ มูลนิธิคุณพุ่มได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาดังกล่าว ให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาส โดยทางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการประเภทต่างๆ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 6 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 6 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 35 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จำนวน 39 บุคคลออทิสติก จำนวน 20 คน และบุคคลพิการซ้อน จำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 108 คน

           โดยทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ เด็กนักเรียนที่ได้รับทุน จะได้นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพอื่นตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก