ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ำทุกหน่วยงานในสังกัดใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ อย่างเคร่งครัด

วันที่ลงข่าว: 04/01/21

        นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ ทางกระทรวงมีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชนคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ที่อยู่ในความดูแลภายในสถานสงเคราะห์

        ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก