ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนนครพนม ตรวจรับแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 151 แปลง

วันที่ลงข่าว: 04/01/21

            นายพูลทรัพย์ ศิริสานต์ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ เปิดเผยว่า สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนนครพนม ดำเนินการตรวจรับแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จำนวน 151 แปลง ณ สำนักงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

            การขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS (Participatory Guarantee System) เป็นการพัฒนามาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์โดยเชื่อมโยงทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง มีกลไกคณะทำงานตรวจแปลง คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ คณะทำงานกลั่นกรองแปลงเกษตรอินทรีย์ และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระดับจังหวัด เป็นผู้พิจารณารับรองข้อมูลในชั้นที่ 3 ชั้นสุดท้ายของการรับรองก่อนที่จะสามารถออกหนังสือสำคัญรับรองแปลงให้แก่เกษตรกร และการนำผลผลิตออกสู่ตลาดโดยกลไกธุรกิจในรูปวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อนำมาพัฒนาเกษตรกรให้เกิดสัมมาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก