ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันที่ลงข่าว: 04/01/21

        ที่โรงยิมนีเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า : มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน

        องค์การสหประชาชาติได้เห็นความสำคัญของกลุ่มผู้พิการ จึงได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยในปี 2563 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน

        จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลดความเหลื่อมล้ำเสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค การให้โอกาสและกำลังใจ ทำให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย รับชมวีดิทัศน์/การอ่านสาส์นวันคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการและคนพิการต้นแบบจังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการจับสลากมอบของขวัญแก่ผู้พิการ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก