ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปิดฉากสวยงาม งานจำหน่ายสินค้า OTOP “มนต์เสน่ห์วิถีของดี อุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2"

วันที่ลงข่าว: 20/10/20

         รายได้การจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน "มนต์เสน่ห์วิถีของดี อุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2" โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมการประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 และ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี 

        กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 59 บูธจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ สรุปยอดจำหน่าย วันที่ 18 ต.ค. 63 จำนวน 729,440 บาท รวมยอดจำหน่ายระหว่างวันที่ 14 - 18 ต.ค. 63 รวมทั้งสิ้น 2,054,875 บาท 

        กลุ่มที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับ ดังนี้ กลุ่มตัดเย็บผ้าป่านขาว อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 95,000 บาท กลุ่มทอผ้าชุมชน ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 73,800 บาท และร้านนำโชค อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50,000 บาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก