ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่คัดเลือกครู "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี"

วันที่ลงข่าว: 07/10/20

          จังหวัดชุมพร โดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร ซึ่งมี นายชาญวิทย์ ยิกุสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ ได้นำคณะกรรมการน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่สืบเสาะหาข้อมูลครูที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร ซึ่งในปีนี้มีครูที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวศิริพร สนานคุณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และนายสมชาย สุขกรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

        นายชาญวิทย์ ยิกุสังข์ ประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร กล่าวว่า    รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศในอาเซียน และติมอร์-เลสเต โดยมีพิธีพระราชทานรางวัลแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งในการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 สำหรับประเทศไทย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกครู จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

        ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีคุณสมบัติ ประกอบด้วย มีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี ต้องปฏิบัติงานสอนอยู่จนถึงวันประกาศผลการพิจารณาตัดสิน ไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก และที่สำคัญต้อง เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา

        สำหรับการคัดเลือกของจังหวัดชุมพร คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และคุณสมบัติเฉพาะของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก พร้อมลงพื้นที่สืบเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมเชิงประจักษ์ ตามสภาพจริง ตรวจสอบ กลั่นกรองผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อนำมาประชุมพิจารณาคัดเลือกครูที่เหมาะสม เป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชุมพร ต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก