ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบก. และ JICA พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ-เอกชนทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะในอาเซียน เพื่อมุ่งสู่การเป็น “Knowledge Hub” ของอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/09/20

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ TGO และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ-เอกชนทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะในอาเซียน เพื่อมุ่งสู่การเป็น “Knowledge Hub” ของอาเซียน

                           นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ TGO กล่าวว่า จากการประชุมโครงการ “Project for Capacity Development to accelerate Low Carbon and Resilient Society realization in the Southeast Asia region” จัดโดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ถือเป็นการดำเนินงานในระยะที่ 3 มุ่งสู่การเป็น “Knowledge Hub” ให้อาเซียนถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ-เอกชนทั่วภูมิภาค พร้อมสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างประเทศผ่าน 6 หลักสูตรระดับสากลครอบคลุมทุกมิติ โดยมี 10 ชาติอาเซียนเข้ารับการอบรมรวมแล้ว 562 ราย ถือเป็นโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มอาเซียน เบื้องต้นได้รับการสนับสนุนจาก JICA ในการพัฒนาหลักสูตร โดยจะมีบุคลากรของ JICA และผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลในอาเซียนและคนไทยด้วย จะทำให้ได้รับความรู้เข้าใจหลักการของเรื่องก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดและวิธีการบริหารจัดการต่างๆ จากนี้ TGO จะต่อยอดโครงการนี้ด้วยการนำหลักสูตรที่พัฒนาแล้วมาจัดต่อให้กับคนไทย หรือประเทศอาเซียนที่สนใจ เพื่อให้หลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกคนสามารถเข้าถึงได้และต้องมีความร่วมมือจากหน่วยงานระหว่างประเทศเข้ามาบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนการบริหารจัดการของศูนย์ CITC ในอนาคต

                             ด้าน คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า ที่ผ่านมา TGO และ JICA มีความร่วมมือกันมากว่า 10 ปีแล้ว และได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ CITC อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2557 เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆของศูนย์ CITC ให้กับหน่วยงานของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ทำให้ศูนย์เติบโตขึ้นในฐานะศูนย์วิชาการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง ยังได้พัฒนาหลักสูตรหลากหลายหลักสูตรทั้งหลักสูตรภายในประเทศและหลักสูตร International สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน และได้สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้มแข็งเป็นจำนวนมาก จนเกิดความร่วมมือทางวิชาการในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก