ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด ส่งมอบหน้ากากผ้า ให้รร.พื้นที่ชายแดนเมียนมาร์

วันที่ลงข่าว: 09/09/20

          โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด (Thai Kids Fight COVID) ส่งมอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก 31,250 ชิ้น ให้นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ติดชายแดนสหภาพเมียนมาร์

โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด (Thai Kids Fight COVID) โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับมูลนิธิ SCG ได้ส่งมอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็กจำนวน 31,250 ชิ้น ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมต้น กว่า 15,000 คน ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยจัดส่งหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก พร้อมกับหน้ากากผ้า Face shield สำหรับคุณครู และโปสเตอร์รณรงค์การดูแลสุขภาพ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน ผ่านเครือข่ายสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปลายเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา

          สำหรับโครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจัดหาหน้ากากผ้าสำหรับเด็กให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมต้นที่ขาดแคลน เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรค โดยจะมอบหน้ากากผ้าคุณภาพ จำนวนทั้งสิ้น 300,000 ชิ้น ร่วมกับหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่ และ Face shield สำหรับคุณครู รวมทั้งโปสเตอร์รณรงค์การดูแลสุขภาพ ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563

         โดยส่งมอบหน้ากากผ้าให้แก่นักเรียนระดับประถมต้น ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนเด็กพิการ และโรงเรียนที่ขาดแคลน

         นอกจากนี้ ได้จัดการดูแลด้านสุขภาพเบื้องต้นให้แก่นักเรียนโดยโรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้การดำเนินงานของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยจัดกิจกรรมส่งมอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก ให้แก่นักเรียนในสังกัด กทม. ที่ ร.ร.วิชูทิศ ดินแดง ร.ร.ศรีสังวาลย์ (มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการฯ) มูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ ร.ร.สวนมิสกวัน และกรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายแจกจ่ายต่อไป

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/news1/detail/9630000091948
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก