ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.มหาสารคาม ประชุมเตรียมเฟ้นหาครูผู้เปลี่ยนแปลงศิษย์เพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ลงข่าว: 08/09/20

            วันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และกระบวนการทำงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมเสนอชื่อครูที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา โดยสามารถส่งข้อมูล และเรื่องราวครูมาที่ www.pmca.or.th ตั้งแต่ 1-15 ต.ค. 63 ซึ่งระบบจะส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป           

            รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับคุรุสภา, ศธ., กสศ., มท. กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการคัดเลือกประเทศละ 1 คน เป็นเวลา 2 ปี/ครั้ง            

            โดยครูที่ได้รับคัดเลือกจากระดับจังหวัด ส่วนกลาง และมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับรางวัล ประกอบด้วย เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัลจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 2 และที่ 3 จะได้รับรางวัลคุณากร ประกอบด้วย เหรียญเงินมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4 - 20 จะได้รับรางวัลครูยิ่งคุณ ประกอบด้วย เหรียญทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานและเกียรติบัตร นอกจากนี้ยังมีรางวัลครู ขวัญศิษย์ ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานและเกียรติบัตร อีกด้วย โดยกำหนดพระราชทานรางวัล ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา โดยเป็น หรือเคยเป็นครูผู้สอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาทุกสังกัด ซึ่งรวมถึงครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์สอนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 ปี และปฏิบัติงานสอนหรืองานด้านการศึกษาอยู่จนถึงวันรับพระราชทานรางวัล สำหรับผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อครู แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ศิษย์เก่าอายุ 25 ปีขึ้นไป กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ และเอกชน เสนอชื่อครูมาที่คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง จากนั้นจะคัดเลือกและลงพื้นที่เพื่อพิจารณาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพียง 1 คน

 

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก