ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเล่นกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ลงข่าว: 08/09/20

            ที่ห้องประชุมโรงแรมวาสิฏฐี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเล่นกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และคณะสมาคมคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด 

            พ.จ.อ. กิตติภูมิ สืบสาย ประธานโครงการ กล่าวว่า ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาติ เป็นแผนงานที่มุ่งเน้นเสริมสร้างให้คนพิการและองค์กร คนพิการเข้มแข็ง มีศักยภาพที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างยั่งยืนและให้คนพิการมีโอกาสเข้าถึงสิทธิทั้งด้านการแพทย์ ด้านอาชีพ ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา และด้านกีฬา เพิ่มมากขึ้น ในด้านกีฬาคนพิการยังมีการส่งเสริมสนับสนุนน้อยมาก จึงทำให้คนพิการไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือสนใจ ที่จะเล่นกีฬาคนพิการมากนัก การเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้คนพิการมีสุขภาพที่ดี และมีร่างกายที่แข็งแรง การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพจะก้าวไปสู่การเล่นกีฬาสากลของคนพิการ พร้อมที่จะก้าวไปสู่กีฬาแห่งความเป็นเลิศ ที่จะสามารถจะสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนพิการได้อย่างยั่งยืน มั่นคง ต่อไป 

            ด้านนายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาที่จะทำให้คนพิการมีสุขภาพที่ดี และแข็งแรง กีฬาคนพิการนับว่ามีความสำคัญต่อคนพิการที่จะต้องมีการพัฒนาให้มากขึ้น ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ที่สำคัญ ต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้คนพิการได้เล่นกีฬาให้มากขึ้น ที่จะทำให้คนพิการได้ออกมาสู่สังคม จะทำให้คนพิการได้เรียนรู้ และมีโอกาสเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการต่างๆ ของคนพิการ ตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสวัสดิการสังคม และกีฬา สามารถที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนพิการได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน เป็นผลมาจากการเล่นกีฬาของคนพิการ ที่ได้พัฒนาการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของคนพิการก้าวไปสู่การเล่นกีฬาสากลที่เล่นได้ดีมีประสิทธิภาพ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศไทย 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก