ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ครู นักเรียน ยะลา สวมชุดสวยงาม ร่วมงานอาเซียนชีวิตวิถีใหม่ New Normal

วันที่ลงข่าว: 03/09/20

กิจกรรม "ASEAN New Normal" ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ยะลา ครู นักเรียน สวมหน้ากาก แต่งกายชุดประจำชาติ สวยงาม พร้อมเพรียง

          วันนี้ (2 ก.ย. 63) คณะครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ยะลา ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 5 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดกิจกรรม "ASEAN New Normal" อาเซียนชีวิตวิถีใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน และให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยมีนางรัตติกาล ต้องเช่งกี่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมร่วมกับว่าที่ร้อยตรี อับดุลรอแม การีอูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

          สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะครู นักเรียนกว่าสองพันคน ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างสวยงาม พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัย เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้ชื่องาน "ASEAN New Normal" (อาเซียนชีวิตวิถีใหม่) ซึ่งทางโรงเรียนฯ ได้จัดแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมที่หอประชุมโรงเรียน เพื่อลดความแออัดของนักเรียน และให้มีพื้นที่ว่างสำหรับการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ด้วย

          ส่วนกิจกรรมในงานมีการกล่าวต้อนรับจากนักเรียนทั้ง 5 ภาษา คือ ภาษากลาง (ไทย) ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน และภาษาใต้ (ไทย) การแสดง "ASEAN Kids" ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 การแสดง "อาเซียนร่วมใจ" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และกิจกรรมการแสดงอื่น ๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งมีทั้งประวัติความเป็นมาของอาเซียน การเมืองการปกครองของอาเซียน เศรษฐกิจของอาเซียน วัฒนธรรม ประเพณี อาเซียน อาหารอาเซียน ภาษาอาเซียน การแต่งกายอาเซียน กีฬาอาเซียน และอื่น ๆ

          ทั้งนี้ วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมี 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา ทำให้เกิดความเข้มแข็ง มีพลังในการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก