ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม ช่วยเหลือคนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่งมากถึง 31 ราย

วันที่ลงข่าว: 03/09/20

            วันที่ 2 ก.ย. 63 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม ในปีงบประมาณ 2563 สรุปสถิติผู้รับบริการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วยคนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่ง รวมจำนวน 31 ราย ประกอบด้วย ชาย 19 ราย หญิง 12 ราย และแยกเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 8 ราย ผู้มีความพิการทางพฤติกรรมและจิตใจ จำนวน 15 ราย และเป็นบุคคลทั่วไปไร้ที่พึ่ง จำนวน 8 ราย โดยทางศูนย์ฯได้ดำเนินการ ส่งเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 7 ราย ส่งเข้าสถานคุ้มครองคนพิการ 1 ราย ส่งเข้าสถานสงเคราะห์คนชรา 2 ราย ส่งกลับคืนสู่ครอบครัว 20 ราย เสียชีวิตระหว่างประสานส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 ราย 

            จากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคามและแผนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระยะต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้หากผู้ใดพบเห็นคนเร่ร่อนหรือคนไร้ที่พึ่ง สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1300 หรือ 043-777-827 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก