ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ลงข่าว: 03/09/20

        นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องเพชบุระ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุม  เพื่อหารือในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

        โดยที่ประชุมได้มีมติ อนุมัติร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุมัติโครงการขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 18,300 บาท อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีการเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน จำนวน 6 ราย และอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 235 ราย เป็นเงิน 15,750,000 บาท ซึ่งจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก