ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบจ.ยโสธร ขับเคลื่อนโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงช่วยให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป

วันที่ลงข่าว: 03/09/20

            วันที่ 1 ก.ย. 63 นายสถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดงานอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการอบรมการดูแลคนพิการตามพระราชบัญญติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ณ หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายประเทือง เพชรโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร , ปลัดอาวุโสอำเภอคำเขื่อนแก้ว และสมาชิกอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมนับร้อยคน

            สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิการสนับสนุนให้คนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก