ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาครัฐ ภาคประชาชนสุพรรณบุรี ผนึกกำลัง เร่งช่วยเหลือ ดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

วันที่ลงข่าว: 03/09/20

        ที่ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาคประชาชน) และหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดสุพรรณบุรี 

        สถานการณ์ด้านแรงงานนอกระบบของจังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนแรงงานนอกระบบ คิดเป็นร้อยละ 73.72 ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่าผู้มีงานทำส่วนใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จึงจำเป็นที่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ต้องเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนแรงงานนอกระบบให้เข้าถึงสิทธิ์พื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีหลักประกันทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก