ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จังหวัดสตูล ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรการทำเสื่อจากใบเตยหนาม

วันที่ลงข่าว: 27/08/20

          วันนี้ 26 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณอาคาร อปพร. (หลังเก่า) องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง นายชนะ ยากะจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ประธานเปิดการอบรมฝึกอาชีพของผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยนายรัตนชัย กาหนุง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ร่วมพบปะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับอบรม ในพื้นที่ตำบลฉลุง จำนวน 42 คน หลักสูตรการทำเสื่อจากใบเตยหนาม

          นายจรัญ เส็นหล๊ะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง กล่าวถึงการจัดโครงการในวันนี้ว่า สังคมไทยในปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่ในภาวะสังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เมื่อการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ประชากรที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ และประชากรที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุต้องเร่งตระหนัก โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อผู้สูงอายุในสังคมมีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพ ความพร้อมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ก็จะสามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

          องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรสานเสื่อ ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสและทำให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม

         นายชนะ ยากะจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับทุกคนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ทำให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ หลังการผ่านอบรมในครั้งนี้ หวังว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัวได้จริง

          สำหรับการฝึกอาชีพในวันนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมต่างมุ่งมั่นในการถักทอเสื่อจากใบเตยหนามด้วยความตั้งใจ และมีผลงานที่ออกมาอย่างสวยงามสำหรับกิจกรรมฝึกอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน แม่บ้าน เป็นต้น แต่ละครั้งได้รับความสนใจในการเข้าร่วมเป็นอย่างมาก โดยการเปิดฝึกแต่ละรุ่นจะสอบถามความต้องการของผู้เข้าร่วม และเสนอกิจกรรมโครงการ แม้ว่าปีนี้จะล่าช้า เนื่องจากติดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก