ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการ ตามแผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564

วันที่ลงข่าว: 19/08/20

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

            นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า แผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “สตรีพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 เสริมประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ ให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ โอกาสอันเท่าเทียมในการพัฒนากระแสหลัก ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ และการดูแลสุขภาพสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการอย่างเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมภูมิคุ้มกันและปกป้องสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการจากความรุนแรง การล่วงละเมิด และการแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมแก่สตรีพิการ เด็กหญิงพิการ และองค์กรสตรีพิการ รวมไปถึงการบูรณาการประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสตรีพิการทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ เรื่องสถานการณ์การดำเนินงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการในประเทศไทย โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น การบรรยายเรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ และการดูแลสุขภาพสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ โดยวิทยากรจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลขอนแก่น การบรรยายเรื่องการเสริมภูมิคุ้มกันและปกป้องสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ จากการกระทำความรุนแรง การล่วงละเมิด และการแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบ

            ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สตรีพิการ เด็กหญิงพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครองค์กรด้านสตรีพิการที่มีผู้บริหารเป็นสตรีพิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง อำเภอพระยืน อำเภอบ้านแฮด อำเภอซำสูง และอำเภอน้ำพองเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก