ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง

วันที่ลงข่าว: 19/08/20

          วันที่ 17 ส.ค.63 นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4 เรื่องการทำสัญญาและรับเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 22 ราย เป็นเงิน 1,800,000 บาท ซึ่งผู้กู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ข้างต้น จำนวน 20 ราย ได้มาทำสัญญาการกู้ยืมเงินและสัญญาการค้ำประกันแล้ว จำนวน 18 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,000 บาท โดยได้เข้ารับการอบรมตามโครงการประชุมชี้แจงและให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการและรับมอบเงินไปเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครตรังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          สำหรับในการประชุมวันนี้มีเรื่องพิจารณา 2 เรื่องคือ การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 23 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,525,000 บาท ดังนี้ เพื่อขยายกิจการ จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 1,335,000 บาท เพื่อเริ่มต้นประกอบอาชีพ จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 190,000 บาท และการพิจารณาการอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ราย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก