ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครพนม เตรียมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูผู้ทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

           ที่ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ประธานกรรมการฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ/บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง มีศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นกรรมการและเลขานุการ รวม 22 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนการทำงานและการใช้งบประมาณดำเนินงานคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 จังหวัดนครพนม ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการถือปฏิบัติ การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครพนม ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์

           รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต โดยมีพิธีพระราชทานรางวัลแล้ว 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 และวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ในการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 สำหรับประเทศไทย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกครู จึงได้ตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งนี้

          ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครพนม สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี >>> www.pmca.or.th หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) >>> www.pmca.or.th/thai/p=8456 โดยในส่วนของจังหวัดนครพนม กำหนดเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดนครพนม งานคุรุสภาจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เลขที่ 139 อาคารศูนย์มิตรภาพนครพนม- ฮานอย ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร 042 530 820  087 2288 122

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก