ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เชิญชวนเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2563

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

           วันที่ 5 ส.ค. 63 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด ในการเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2563 เนื่องจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดการคัดเลือกคนพิการทั้ง 7 ประเภท ( พิการทางการเห็น พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม พิการทางสติปัญญา พิการทางการเรียนรู้ และพิการทางออทิสติก) เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นคนพิการตัวอย่างในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 และเพื่อแสดงถึงการยอมรับของสังคมไทยต่อคนพิการ การมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมคนปกติ 

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2563 (คนพิการเสนอชื่อตนเองได้โดยให้มีองค์กรคนพิการ  หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ   หน่วยงานทั่วไปเกี่ยวข้องกับคนพิการ  ผู้ที่น่าเชื่อถือในชุมชน เป็นผู้รับรอง) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ ภาพถ่ายหน้าตรง จำนวน 14 ชุด ต่อคนพิการ 1 คน และส่งมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ภายในวันที่ 17 สิงหาคม นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ รต. อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ หมายเลขโทรศัพท์ 080-0947652 หรือ 0-3951-1588

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก