ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครพนม หารือเตรียมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

            ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานประชุมหารือคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 

            โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-12.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร บ้านนาคูณใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ครั้งที่ 9/2563 โดยจะจัดเวทีแยกจากกัน และการจัดกิจกรรมนอกจากการเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จะจัดให้มีการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค การให้บริการปรึกษาปัญหาต่างๆ การอบรมวิชาชีพ การรับสมัครงาน การจดทะเบียนคนพิการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามควรแก่อัตภาพ             

            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ในทุกวันทำการ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 22 ปีแล้วที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรงติดตามการดำเนินงานฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์สนับสนุนโครงการฯ ให้ราชเลขานุการในพระองค์ออกเยี่ยมเยียนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประจำ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้พระราชทานข้าวสาร อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล อย่างสม่ำเสมอ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก