ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล "หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล" ประจำปี 2563

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

          วันที่ 3 ส.ค.63 ที่หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดจัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล "หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล" ประจำปี 2563 โดยมี นางกาญจนี รุจนเสรี นางจินดา สิงหเดช นางฉวีวรรร คอวิเชียรกุล และนางนภาภรณ์ จินดาวรานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 65 ราย โดยวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ให้การอบรมปฐมพยาบาลในระดับประชาชน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการก่อนนำส่งถึงมือแพทย์หรือรถพยาบาล

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก