ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุรินทร์พัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการ

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

            นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผนงานและโครงการด้านการพัฒนาสตรีพิการมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีพิการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีพิการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ วิทยากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น 250 คน โดยในงานจะมีการอภิปรายเรื่องสิทธิประโยชน์คนพิการ และมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลต่อสิทธิประโยชน์คนพิการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ “คนพิการก็เป็นนางงามได้” การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นวิทยากรหญิงมืออาชีพ กลุ่มที่ 1 ด้านพิธีการ กลุ่มที่ 2 ด้านการพูดในที่สาธารณะ กลุ่มที่ 3 ด้านการแต่งกายและบุคลิกภาพ กลุ่มที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์ และกลุ่มที่ 5 ด้านมารยาททางสังคม

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก