ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ปี 2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ซิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏิบัติ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ผู้ช่วยคนพิการ สภาคนพิการ สมาคมคนพิการ ชมรมคนพิการ องค์กรเครือข่ายคนพิการ และเจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อความพิการและทันเวลาแก่คนพิการที่ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความตระหนักถึงการป้องกันและมีส่วนร่วมในการชักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเกิดภัยพิบัติสามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้น การอพยพและการฟื้นฟู และการจัดการตนเองได้ 

        แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ในยุทธศาสตร์ ที่ 2 มีการกำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ คือพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังจากที่ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลง สำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม รวมถึงการประกันภัยสำหรับคนพิการ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้อนุมัติ ในหลักการของแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีความปลอดภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติ” โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามาตรการลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติและบูรณาการ การดำเนินงานในสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูเยียวยาคนพิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก