ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหาร และสิ่งของพระราชทาน ให้แก่คนพิการในความอุปการะสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ลงข่าว: 29/06/20

         วันที่ 28 มิ.ย.63  เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญอาหารและสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่คนพิการในความอุปการะของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 

        นายชาติชาย อุทัยพันธ์ กล่าวว่า ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทานอาหาร และสิ่งของพระราชทาน แก่คนพิการในความอุปการะของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้

        สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรียกว่า งานอนาถาพยาบาล ต่อมาในปี 2484 ได้โอนย้ายมาอยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ หรือต่อมาคือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในปัจจุบัน โดยก่อตั้งเป็นสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้การคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพคนพิการทุกประเภททั้งชาย หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ไม่มีผู้อุปการะ มีฐานะยากจน ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและบางส่วนสามารถกลับคืนสังคมและพึ่งพาตนเองได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก