ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจติดตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท

วันที่ลงข่าว: 29/06/20

       ทีม One Home จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางนิภารัตน์ ประพฤติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสายวรุณ ศรีจินดา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายสุปกรณ์ กาแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับนายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนา และนายปรีชา เดชบุญ เลขานุการประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับนางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบท เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ตำบลหนองแม่นา ซึ่งได้รับงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) องค์การมหาชน งบอุดหนุนซ่อมแซมบ้าน จำนวน 222 หลัง งบประมาณ 8,880,000 บาท โดยได้ดำเนินการในงวดที่1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 149 หลัง และอีก 73 หลัง อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ ในงวดที่ 2

          ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ได้รับการซ่อมบ้านตามโครงการ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ COVID-19

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก