ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนครนายก

วันที่ลงข่าว: 29/06/20

        ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก 

        วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่วัดโบสถ์เจริญธรรม ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อให้กำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้านบุคลากรทางการแพทย์ และ อสม.ในพื้นที่ตำบลทองหลาง ได้ให้ข้อคิดคำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และกล่าวถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยการจัดสรรเงินงบประมาณ 400,000 ล้านบาท ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และขอให้ช่วยกันตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมไปถึงการส่งมอบหน้ากากอนามัยวันละ 2,500,000 ชิ้นของรัฐบาล ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยง และผู้เกี่ยวข้องกระจายไปทั่วประเทศ ผ่านทางจังหวัดอำเภอ และโรงพยาบาลต่างๆ ช่วยกันตรวจสอบว่าได้รับทั่วถึงหรือไม่ 

        จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมผู้ทีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ หมู่ 5 และ หมู่ 7 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา เป็นกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุและผู้ที่ถูกให้ออกจากงาน และถูกกักตัวในพื้นที่ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและเป็นผู้แทนมอบสิ่งของเป็นการช่วยเหลือในเรื่องค่าครองชีพ 

        จากนั้นเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล จังหวัดนครนายก ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครนายกปีงบประมาณ 2563 และโครงการต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครนายก

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก